Яку заробітну плату вторік отримували працівники Хмельниччини – Новини Хмельницького
Четвер, 20 Січня
Shadow

Яку заробітну плату вторік отримували працівники Хмельниччини

Се­ред­ня но­мі­наль­на за­ро­біт­на пла­та штат­но­го пра­ців­ни­ка в еко­но­мі­ці Хмель­ницької об­ласті (по юри­дич­них осо­бах та ві­док­ремле­них під­розді­лах юри­дич­них осіб із кіль­кіс­тю най­ма­них пра­ців­ни­ків 10 і біль­ше осіб) у лис­то­па­ді 2021 ро­ку ста­но­ви­ла 12513 грн, що в 2,1 ра­за ви­ще рів­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти (6000 грн), про­те на 12,4 % ниж­че, ніж у се­редньому по Ук­ра­їні.

Ви­ще се­реднього рів­ня вто­рік по об­ласті в лис­то­па­ді бу­ла за­ро­біт­на пла­та пра­ців­ни­ків сфе­ри дер­жавно­го уп­равлін­ня й обо­ро­ни, обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня (17021 грн), фі­нан­со­вої та стра­хо­вої ді­яль­нос­ті (15589 грн), сіль­сько­го, лі­со­во­го та риб­но­го гос­по­дарств (15000 грн), бу­дів­ниц­тва (14083 грн), про­мис­ло­вос­ті (13879 грн).

Се­ред про­мис­ло­вих ви­дів ді­яль­нос­ті най­ви­щий рі­вень за­ро­біт­ної пла­ти спос­те­рі­гав­ся в пра­ців­ни­ків під­при­ємств із пос­та­чан­ня елек­тро­енер­гії, га­зу, па­ри та кон­ди­ційова­но­го по­віт­ря (21524 грн) і пе­ре­ви­щу­вав се­редньо­об­ласний по­каз­ник в 1,7 ра­за.

Вод­но­час рі­вень за­ро­біт­ної пла­ти пра­ців­ни­ків під­при­ємств із тим­ча­со­во­го роз­мі­щу­ван­ня й ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня та тек­стиль­но­го ви­роб­ниц­тва, ви­роб­ниц­тва одя­гу, шкі­ри, ви­ро­бів зі шкі­ри та ін­ших ма­те­рі­алів пе­ре­бу­вав у ме­жах 35,4–57,7 % від се­редньо­об­ласно­го по­каз­ни­ка.

Ре­аль­на за­ро­біт­на пла­та най­ма­них пра­ців­ни­ків в лис­то­па­ді 2021 ро­ку по­рів­ня­но з жов­тнем зрос­ла на 1,5 %, а від­носно лис­то­па­да 2020 ро­ку — на 9,3 %.ВІД MY.UA


ВІД LUCKYADS


ВІД OBLIVKI


Від Giraff


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *